ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530 - 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..