ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ระวัติโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
          โรงเรียนบ้านหาดทรายรีเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ. ชุมพร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๐๔ โดย   นายชาญ กุยกานนท์ นายอำเภอเมืองชุมพรในสมัยนั้น ได้ทำการเปิดอาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณวัดหาดทรายรี และนายจรูญ  ภักดีเสนา ขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม ได้ร่วมกับคณะกรรมการขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคารชั่วคราว ทำจากไม้กลมหลังคามุงจาก นักเรียนนั่งม้านั่งยาว อาคารเรียนมีขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีนักเรียนย้ายจากโรงเรียนบ้านคอหมูและบ้านทุ่งมะขาม ในปีแรกเปิดเรียนมีนักเรียนจำนวน  ๔๒  คน  นายอำเภอได้ย้ายนายจรูญ  ภักดีเสนามาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ครูใหญ่ และนายน้อม  ภูมิสุวรรณ และคณะกรรมการได้ทำเรื่องของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ๕๐,๐๐๐ บาท และสมทบกับเงินของสมาคมปักษ์ใต้ ร่วมบริจาคอีก ๔๐,๐๐๐ บาท และ   นายน้อม  ภูมิสุวรรณ ได้บริจาคที่ดินด้านตรงข้ามกับวัดหาดทรายรี เป็นเนื้อที่ ๖ ไร่ เศษ ใช้งบทั้งสองดังกล่าวมาแล้วสร้างอาคารเรียนเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด ๓ ห้องเรียน กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร และเข้าเรียนอาคารนี้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๘   ต่อมานายน้อม  ภูมิสุวรรณ ได้มอบที่ดินหลังอาคารเรียนให้อีก ๒ ไร่เศษ รวมเป็นที่ดิน ๘ ไร่เศษ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณ ๔๔๖,๕๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖  ขนาด ๓ ห้องเรียน  เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑
ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๓๒ อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  ได้ถูกวาตภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกย์  ประกอบกับทรุดโทรมมากแล้ว จึงขออนุมัติรื้อถอนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๓
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ ๒๕๕,๙๐๐ บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  สปช.๒๐๒/๒๖ จำนวน
๑  หลัง เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ๔๕,๔๕๐  บาท สร้างส้วมแบบ  สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ที่
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ สร้างสนามกีฬาฟุตบอล ๗ คน ปูหญ้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย ๑ สนาม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร หนา ๐.๐๑ เมตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๔/๔๕ จำนวน ๔ ห้อง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  บันไดขึ้น  ๒ ข้าง 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ  ๔,๐๔๘,๐๐๐ บาท  ในการก่อสร้างอาคารเรียน  สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น  ๒  ข้าง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๔/๔๕ จำนวน ๔ ห้อง
 ในปัจจุบันมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง มีนักเรียน ๑๑๖  คน  นักการ  ภารโรง  ๑  คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ข้าราชการครู  ๖  คน  พนักงานราชการ  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน   มีนางกมลวรรณ  สังข์สิงห์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน     คนปัจจุบัน