วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ระดับปฐมวัย
วิสัยทัศน์ (VISION)
             โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ครูมีมาตรฐาน  บริหารอย่างมีส่วนร่วม  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ (VISION)
             โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ครูมีมาตรฐาน  บริหารอย่างมีส่วนร่วม  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปรัชญาของสถานศึกษา
          “สามัคคี  มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”