พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ระดับปฐมวัย
พันธกิจ (MISSION)
 1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 2. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
เป้าหมาย (GOALS)
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
 2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 3. ครูใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันธกิจ (MISSION)
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าหมาย (GOALS)
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด
 3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 4. ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ