ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่   1  มิถุนายน 2565)
          1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น …109……คน
          2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ………109……คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
         
 
ระดับชั้นเรียน
 
จำนวนห้อง
เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อนุบาล 1 1 7 3 10 10:1
อนุบาล 2 1 9 6 15 15:1
อนุบาล 3 1 8 8 16 16:1
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 7 7:1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 6 12 12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 6 11 17 17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 1 7 7:1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 8 9 17 17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 7 8 8:1
รวม 9 54 55 109