ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่   ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓)
          ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น …๑๑๗……คน
          ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ………๑๑๗……คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
         
 
ระดับชั้นเรียน
 
จำนวนห้อง
เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อ.๒ ๑๔ ๑๔:๑
อ.๓ ๑๑ ๒๐ ๒๐:๑
รวม ๑๕ ๑๙ ๓๔  
ป.๑ ๙:๑
ป.๒ ๑๖ ๑๖:๑
ป.๓ ๑๐ ๑๐:๑
ป.๔ ๑๗ ๑๗:๑
ป.๕ ๑๐ ๑๔ ๑๔:๑
ป.๖ ๑๐ ๑๖ ๑๖:๑
รวม ๔๓ ๔๐ ๘๓  
รวมทั้งหมด ๕๘ ๕๙ ๑๑๗