กลยุทธ์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
กลยุทธ์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ (STRATEGY)
          กลยุทธ์ที่ ๑       พัฒนาคุณภาพของเด็ก
          กลยุทธ์ที่ ๒       ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ ๓       ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ (STRATEGY)
          กลยุทธ์ที่ ๑       พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                             ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                             ๑.๒  คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ ๒       ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ ๓       ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
    “รักษ์สิ่งแวดล้อม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“สะอาด  บรรยากาศดี”