ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลวรรณ สังข์สิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙