กลุ่มสาระฯภาษาไทย

อาริตา หนูแข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1