กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุภาวดี แหล่งหล้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5