กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สุภาวดี แหล่งหล้า
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5