กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สุภาวดี แหล่งหล้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5