กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สุภาวดี แหล่งหล้า
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5