คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสกุลตลา ไมตรีจิตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายรีวัฒน์ สูงยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ชื่นบาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรีย์ เย็นสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันดี วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุลิษา ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา ชูแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ