คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เบญจพร สดากร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศีกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เจษฎา อ่ำมา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศีกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : กล้ารัก สูงยิ่ง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศีกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : พัชราภา บุตรโสภา
ตำแหน่ง : เหรัญญิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศีกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : กัญนิดา วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศีกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : กันตยา นาคเพ่งพิศ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศีกษาปีที่ 5